banner
ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

 

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “PREMIER SHUKUROGLOU CYPRUS LTD” και αριθμό εγγραφής ΗΕ 251269  (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), στο πλαίσιο προώθησης του νέου καταστήματος της στην Αγλαντζιά-Λευκωσία, προκηρύσσει προσφορά με την ονομασία «ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ €30 – ΕΚΠΤΩΣΗ 20%» (εφεξής καλούμενη η «Προσφορά»), η οποία θα διενεργηθεί εντός του καταστήματος της Premier Shukuroglou Cyprus Ltd., κατάστημα στην Αγλαντζιά.
 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η προώθηση του καταστήματος σε όλους τους διαμένοντες στην Αγλαντζιά και την ευρύτερη περιοχή, στους οποίους η Διοργανώτρια θα δίνει δια του παρόντος, υπό τον όρο 8, προβλεπόμενο δώρο.
 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Την Προσφορά μπορούν να λάβουν όλοι οι αγοραστές γεωργικών χρειωδών εντός του καταστήματος της Αγλαντζιάς (εφεξής καλούμενοι οι «Αγοραστές»).
 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Ως διάρκεια διεξαγωγής της Προσφοράς ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 01/02/2023 και  ώρα 08:00 έως και τις 31/03/2023 και ώρα 18:00 (εφεξής η «Διάρκεια»).
 5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 3 και 4 του παρόντος, κατά τη Διάρκεια της Προσφοράς, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στην Προσφορά,  με την αγορά οποιονδήποτε προϊόντων αξίας 30€ και άνω σε μια απόδειξη.
 6. Οι Αγοραστές, οι οποίοι δεν έχουν ήδη λογαριασμό με την εταιρία μας, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Προσφορά, χωρίς περιορισμό συμμετοχών, για να λάβουν το δώρο, υπό τον όρο 5.
 7. Τα αρχεία που θα τηρεί η Διοργανώτρια ή τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, με τα στοιχεία των Αγοραστών θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στην Προσφορά από το σύστημα της Διοργανώτριας ή του εν λόγω τρίτου προσώπου, καθώς και την εγκυρότητα της παραλαβής του δώρου.
 8. ΔΩΡΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Οποιοσδήποτε Αγοραστής, υπό τον όρο 6, προϊόντων αξίας 30€ και άνω σε μια απόδειξη, εντός του καταστήματος της Αγλαντζιάς, δικαιούται να επωφεληθεί έκπτωση 20%.
 9. ΕΥΘΥΝΗ: H Διοργανώτρια σε περίπτωση εξαντλήσεως κάποιου αποθέματος του οποίου επιθυμεί ο αγοραστής να προμηθευτεί, εάν το επιθυμεί και ο αγοραστής, καταχωρεί τα στοιχεία του αγοραστή για να επικοινωνήσει μαζί του εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών για να παραλάβει το δώρο του από το κατάστημα της Αγλαντζιάς στο οποίο έγινε η αγορά.
 10. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους αγοραστές, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από την Προσφορά.
 11. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ: Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει την Προσφορά ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής της ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο της, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής της Προσφοράς. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας www.premier.com.cy, με ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λπ. την ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει την Προσφορά χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των αγοραστών. Σε περίπτωση δε ματαίωσης της Προσφοράς οι Αγοραστές δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της Προσφοράς ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής της.
 12. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Στο πλαίσιο της Προσφοράς, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα των Αγοραστών (α) Ονοματεπώνυμο, (β) Κινητό Τηλέφωνο, (γ) Ηλεκτρονική Διεύθυνση e-mail, (δ) Διεύθυνση (οδός, αριθμός, περιοχή, Τ.Κ.). Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για τον σκοπό της διενέργειας της Προσφοράς, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Αγοραστών βασίζεται στη συγκατάθεσή τους, την οποία μπορούν να ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή ελεύθερα αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact@premier.com.cy. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, η Διοργανώτρια δεν θα είναι σε θέση να επεξεργαστεί τη συμμετοχή τους στην Προσφορά συνεπώς το δώρο τους θα ακυρώνεται. Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης εκ μέρους των Αγοραστών δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση.

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των Αγοραστών θα είναι καταρχήν μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Διοργανώτριας που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή της Προσφοράς. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, η Διοργανώτρια θα αξιοποιήσει τυχών υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των Αγοραστών, όπως, ενδεικτικά, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό της.

Κατ' εξαίρεση, η Διοργανώτρια δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Αγοραστών στις  αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές Αρχές, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/ παραγγελίας δικαστικής αρχής.

Τα προσωπικά δεδομένα των Αγοραστών θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα προσωπικά δεδομένα των Αγοραστών θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή της Προσφοράς και σε κάθε περίπτωση θα καταστρέφονται εντός έξι (6) μηνών μετά την ολοκλήρωση της Προσφοράς, εκτός εάν ο Αγοραστής έχει ρητά δηλώσει ότι επιθυμεί να συνεχίσει να αγοράζει προϊόντα από τη Διοργανώτρια, οπότε τα προσωπικά του δεδομένα θα τηρούνται μέχρι ανάκλησης της σχετικής συναίνεσής του, με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact@premier.com.cy

Οι Αγοραστές έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή κατόπιν αιτήματος τους αφενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.

Τέλος, οι Αγοραστές έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ιάσονος 1, 1082 Λευκωσία) εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματα τους καθώς και για την άσκηση αυτών, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, οι Αγοραστές μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στη Διοργανώτρια, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact@premier.com.cy

Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η Διοργανώτρια.

 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ: Η συμμετοχή στην Προσφορά συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και τη συνακόλουθη παραίτηση των Αγοραστών από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας. Ρητά επίσης διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Αγοραστών για παραβίαση εκ μέρους των Αγοραστών των πάσης φύσεως όρων συμμετοχής στην Προσφορά
 2. Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν περαιτέρω σχετικά με την Προσφορά, μπορούν να αποστείλουν σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@premier.com.cy
 3. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ: Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το κυπριακό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με την Προσφορά επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια Επαρχίας Λευκωσίας.
 4. Οι παρόντες όροι συμμετοχής βρίσκονται στα γραφεία της Διοργανώτριας, απ' όπου οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει αντίγραφο αυτών. Επίσης βρίσκονται στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου μέσω της ιστοσελίδας www.premier.com.cy

 

Λευκωσία, 30 Ιανουαρίου 2023

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Έρικ Σουκιούρογλου

 

Share